Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 18.1.2020
Miesto: NH Bratislava Gate One

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
k podujatiu 3. ročník Siklienka Expert Day

Článok I
Základné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o podujatie 3. ročník Siklienka Expert Day (ďalej len „záujemca“) na jednej strane a spoločnosťou Siklienka s.r.o., so sídlom Mierová ul. 111, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.č. 19548/B, IČO: 35 771 682, DIČ: 2020244281, IČ DPH: SK2020244281, kontaktná osoba: Ing. Daniela Benkovská Siklienková, e-mail: info@siklienka.sk, tel.č.: 00 421 2 4342 6288 (ďalej len „poskytovateľ“) na druhej strane.
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Siklienka s.r.o., so sídlom Mierová ul. 111, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.č. 19548/B, IČO: 35 771 682, DIČ: 2020244281, IČ DPH: SK2020244281, kontaktná osoba: Ing. Daniela Benkovská Siklienková, e-mail: info@siklienka.sk, tel.č.: 00 421 2 4342 6288
 3. Záujemcom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby alebo ktorej sa poskytuje služba (účasť na podujatí 3. ročník Siklienka Expert Day podľa údajov uvedených v odoslanom registračnom formulári).
 4. Službou sa rozumie služba poskytovaná poskytovateľom v súvislosti s podujatím 3. ročník Siklienka Expert Day, a to najmä registrácia záujemcu, zabezpečenie stravovania pre záujemcu, účasť na vzdelávacích prednáškach (podľa aktuálneho programu), účasť na spoločenských večierkoch a to podľa údajov uvedených záujemcom v odoslanom registračnom formulári.
 5. Registráciou sa rozumie odoslanie online registračného formulára, ktorý je dostupný len na webovej stránke www.expertday.sk.
 6. Registračný formulár je záväznou prihláškou na podujatie 3. ročník Siklienka Expert Day a jeho odoslaním sa registrácia stáva záväznou.
 7. Registračný poplatok je cena za účasť na podujatí 3. ročník Siklienka Expert Day.
  Cena za registračný poplatok je uvedená za 1 osobu a cena je uvedená s DPH, v EUR.
 8. Miestom poskytnutia služby je Hotel Kaskády, Letecká 19, 962 31 Sliač – Sielnica.

 

Článok II
Registrácia, registračný poplatok a platba

 1. Registráciu je možné odoslať prostredníctvom online registračného formulára, ktorý je dostupný len na webovej stránke expertday.sk. Záujemca vyplní počas procesu registrácie dôkladne registračný formulár a následne odošle registráciu kliknutím na „ZÁVÄZNE SA REGISTRUJEM“.
  Po odoslaní registračného formulára do systému, sa registrácia stáva záväznou.
  Následne obdrží záujemca automatický potvrdzujúci e-mail s informáciou o úspešnom zaregistrovaní. Záujemca taktiež obdrží v krátkej dobe (najneskôr však do 5 pracovných dní) daňový doklad za registračný poplatok, ktorý je splatný 14 dní od dátumu jeho vystavenia.
 2. Registračný poplatok je cena za účasť na podujatí 3. ročník Siklienka Expert Day.
  Cena za registračný poplatok je uvedená za 1 osobu a cena je uvedená s DPH, v EUR.
  Záujemca si môže pri registrácií vybrať z nasledovných registračných poplatkov, ktoré obsahujú nasledovné a ich hodnota je nasledovná:


  a. Registračný poplatok – Lekár: 189,-€ s DPH

  V cene registračného poplatku pre lekára je zahrnuté:

 • Celodenný vstup na prednášky a live aplikácie (sobota 27.10.2018)
 • Certifikát za absolvovanie prednášok
 • Udelenie kreditov
 • Odborné materiály k podujatiu
 • Účasť na uvítacom večierku – Poľovnícky večer (piatok 26.10.2018)
 • Účasť na spoločenskom Gala večierku (sobota 27.10.2018)
 • Stravovanie počas podujatia
  (piatok: večera Uvítací večierok – Poľovnícky večer,
  sobota: obed, večera Gala večer – sobota, občerstvenie počas prestávok – Coffee breaks)

  b. Registračný poplatok – Sprevádzajúca osoba: 49,-€ s DPH

  Sprevádzajúca osoba nemá prístup na odborný program!
  V cene registračného poplatku pre sprevádzajúcu osobu je zahrnuté:

 • Účasť na uvítacom večierku – Poľovnícky večer (piatok 26.10.2018)
 • Účasť na spoločenskom Gala večierku (sobota 27.10.2018)
 • Stravovanie počas podujatia
  (piatok: večera Uvítací večierok – Poľovnícky večer,
  sobota: obed, večera Gala večer – sobota, občerstvenie počas prestávok – Coffee breaks)
 1. Platba za registračný poplatok.
  Registračný poplatok je možné uhradiť prevodom na bankový účet poskytovateľa.
  Bankové spojenie:
  Názov účtu: SIKLIENKA s.r.o.
  IBAN: SK61 1100 0000 0026 2370 4003
  Majiteľ účtu: Siklienka s.r.o., Mierová 111, 821 05 Bratislava
  BIC (SWIFT): TATR SK BX
  Adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Článok III
Storno registrácie

 1. Spoločnosť Siklienka s.r.o. je oprávnená požadovať v prípade zrušenia registrácie už zaregistrovaného účastníka storno poplatky. Zrušenie registrácie je možné uskutočniť na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti Siklienka s.r.o., a to buď:
  e-mailom – info@siklienka.sk alebo
  faxom 00421 2 43 42 62 88.
  Spätne Vám storno poplatkov potvrdíme.
 2. Storno podmienky:
 • Do 30.09.2018 – bez storno poplatkov
 • Od 01.10. – 14.10.2018 – storno poplatok 25 % z celkovej stornovanej sumy
 • Od 15.10. – 21.10. 2018 – storno poplatok 70 % z celkovej stornovanej sumy
 • Od 22.10.2018 – storno poplatok 100 % z celkovej stornovanej sumy
 1. Vrátenie storno poplatkov:

Storno poplatok v termíne bez storno poplatkov bude vrátený v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.
Storno poplatok v termínoch so storno poplatkami bude vrátený po odpočítaní storno poplatku na účet, z ktorého bola uhradená Vaša platba.

Článok IV
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje o záujemcoch spracúva poskytovateľ v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej
  stránke www.expertday.sk v samostatne sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok V
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke www.expertday.sk v deň odoslania registrácie.
 2. Odoslaním registrácie záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a berie na vedomie spracovanie osobných údajov.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto obchodné podmienky zmeniť, pokiaľ si to vyžaduje zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 4. Poskytovateľ je oprávnený meniť, inovovať a ukončiť prevádzkovanie služby, bez súhlasu záujemcu aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien záujemcovi.
 5. Poskytovateľ neprijal žiaden kódex správania sa.
 6. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a záujemcom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.06.2018.