Expert Workshop TEOSYAL

TERMÍN: 23.10.2021 (SOBOTA)
Miesto: HOTEL SHERATON BRATISLAVA

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre webovú stránku www.expertday.sk

Vážený zákazník,
aby sme mohli spracovať vašu registráciu na podujatie EXPERT WORKSHOP TEOSYAL, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Siklienka s.r.o., Hrušovská 6A, 821 07 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 19548/B, IČO: 35 771 682, e-mail: info@siklienka.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na zabezpečenie vašej účasti na podujatí EXPERT WORKSHOP TEOSYAL. Sú nimi najmä titul pred menom, meno, priezvisko, titul za menom, ID SLK, dátum narodenia, adresu pre fakturačné účely, adresu pre doručenie faktúry, údaje o registrácii, tel. č., e-mail. Keďže sa na podujatí budú vyhotovovať fotografie a videá, budeme spracúvať aj váš obrazový a obrazovo-zvukový záznam. Pokiaľ navštívite našu webovú stránku budeme spracúvať aj vašu IP adresu a cookies.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovný účel:
a) registrácia na podujatie, a to najmä prijatie, zaevidovanie a záväzné potvrdenie registrácie,
b) vydanie daňového dokladu,
c) riešenie prípadného storna,
d) prezencia účastníkov podujatia,
e) vydanie potvrdenia o absolvovaní podujatia,
f) plnenie zákonných povinností súvisiacich s vašou účasťou na podujatí, a to najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve,
g) vyhotovenie a zverejnenie fotografií a videí z podujatia.

S vašim súhlasom budeme spracúvať vaše osobné údaje aj na marketingové účely.

4. Ako nám udeľujete súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich vyššie uvedených osobných údajov nám udeľujete záväznou registráciou na podujatie EXPERT WORKSHOP TEOSYAL.

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať:
– zaslaním oznámenia na e-mail info@siklienka.sk
– zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti.

6. Fotografie a videá z podujatia

Z podujatia budeme vyhotovovať fotografie a videá. Vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať na právnom základe oprávnený záujem. Týmto záujmom je informovanie verejnosti o priebehu a výsledkoch podujatia. Pokiaľ nechcete byť na zázname, prosím informujte nás o tom pred podujatím pri prezencii, aby sme vedeli zabezpečiť potrebné opatrenia. Zároveň máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel, v nadväznosti na čo, budete zo záznamu odstránení.

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich z registrácie poskytujeme vaše osobné údaje Akreditačnej rade Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje Externej účtovníckej spoločnosti.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Evidencia registrácií
Registrácie sa uchovávajú po dobu vybavenia registrácie a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. storna.

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail info@siklienka.sk.Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje spracúvané prostredníctvom web stránky sú šifrované. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. PC, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, sú zabezpečené antivírovým programom. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú pravidelné školené o ochrane osobných údajov.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. PC, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, sú zabezpečené antivírovým programom. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú pravidelné školené o ochrane osobných údajov.

12. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a
  namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 26.08.2021.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.